VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN:

1.1 Deze Algemene Acceptatie- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan CommUnik Training, Coaching en Begeleiding, hierna te noemen CommUnik.

1.2 Op alle betrekkingen tussen CommUnik en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

1.3 Alle aanbiedingen van CommUnik zijn vrijblijvend.

 

2. DEFINITIES:

2.1 Trainingsvormen: onder trainingen wordt verstaan, trainingen waaraan medewerkers van één bedrijf deelnemen.

2.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door CommUnik laat adviseren en/of door CommUnik trainingen laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.

2.3 Opdracht: de afspraken tussen CommUnik en de opdrachtgever. De opdracht wordt vastgelegd in een afsprakenoverzicht.

2.4 Afsprakenoverzicht: op het afsprakenoverzicht worden minimaal vastgelegd:

 • naam van de opdrachtgever;

 • omschrijving van de door CommUnik uit te voeren werkzaamheden;

 • data van uitvoering van de werkzaamheden;

 • de kosten;

 • de betalingscondities.

 

3. TOEPASSELIJKHEID:

3.1 Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CommUnik en opdrachtgever, behalve wijzigingen in deze voorwaarden, die door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

 

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

4.1 De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door opdrachtgever en CommUnik ondertekende opdrachtbevestiging door CommUnik retour is ontvangen.

4.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

 

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER:

5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke CommUnik nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

5.2 Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

 

6. UITVOERING VAN DE OPDRACHT:

6.1 CommUnik bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

6.2 Als de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij dat slechts doen na instemming van CommUnik.

6.3 Indien CommUnik derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij dat slechts doen na instemming van opdrachtgever.

 

7. LOCATIE:

7.1 De opdrachtgever kan naar eigen voorkeur een conferentieoord in Nederland bepalen. Bij het bepalen van de keuze en de reservering zal CommUnik desgewenst adviseren en/of bemiddeling verlenen.

7.2 Voor trainingen die buiten Nederland worden verzorgd, zijn reiskosten en kosten van verzekeringen voor rekening van de opdrachtgever.

7.3 CommUnik behoudt zich het recht voor, niet akkoord te gaan met het door de opdrachtgever geselecteerde conferentieoord.

7.4 De kosten van het conferentieoord voor rekening van de opdrachtgever.

7.7 Bij meerdaagse trainingen is het raadzaam de deelnemers te laten overnachten. De avonden bieden ook gelegenheid tot nuttig samenzijn. Wanneer het merendeel van de deelnemers blijft overnachten, blijft de trainer gewoonlijk ook in het conferentieoord. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de kosten van logies en ontbijt van alle overnachtende deelnemers én de trainer, voor rekening van de opdrachtgever.

 

8. VERVANGING:

8.1 Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits: de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen); en de op naam van de aanvankelijk ingeschrevene(n) gestuurde informatie ter beschikking wordt gesteld van de vervangende deelnemer(s).

8.2 Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever CommUnik hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren.

8.3 Aan vervanging van deelnemers zijn in 't algemeen geen kosten verbonden.

Opmerking: Men dient genoegen te nemen met eventueel verkeerde naamstelling en dergelijke.

8.4 CommUnik heeft het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.

 

9. ANNULERING:

9.1 Bij annulering van de opdracht, langer dan acht weken vóór de eerste trainingsdag, is 10% van de in totaal verschuldigde deelnamekosten, als voorbereidingskosten verschuldigd.

9.2 Bij annulering van de opdracht, korter dan acht weken, doch langer dan twee weken vóór de eerste trainingsdag, is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

9.3 Bij annulering van de opdracht, korter dan twee weken vóór de eerste trainingsdag, is 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

9.4 Bij annulering van training voor een gedeelte van de deelnemers worden annuleringskosten, zoals hierboven beschreven, berekend voor een overeenkomstig deel van de deelnamekosten.

 

10. VERSCHUIVING UITSTEL:

10.1 Bij verschuiving gelden dezelfde bepalingen als bij annulering, met dien verstande dat de verschuldigde kosten worden gehalveerd.

10.2 Indien door overmacht van de zijde van CommUnik een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover binnen 24 uur geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

 

11. HONORARIA:

11.1 De voor training verschuldigde honoraria, alsmede de betalingscondities, worden op het afsprakenoverzicht bevestigd. Hierbij wordt aangegeven welke activiteiten en kosten bij de honoraria zijn inbegrepen.

11.2 Bij overschrijding van de eveneens op het afsprakenoverzicht aangegeven betalingstermijn, behoudt CommUnik zich het recht voor de wettelijk toegestane rente in rekening te brengen en de vordering uit handen te geven, waarbij alle hieraan verbonden kosten op de opdrachtgever zullen worden verhaald.

 

12. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID:

12.1 CommUnik zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.

12.2 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan CommUnik kenbaar worden gemaakt. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12.3 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van CommUnik die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is CommUnik voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van CommUnik sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

12.4 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft. CommUnik de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

13. INTELLECTUEEL EIGENDOM:

13.1 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen syllabi, computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van CommUnik, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

14. GEHEIMHOUDING:

14.1 Alle informatie, die uit de samenwerking tussen CommUnik en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

14.2 CommUnik rapporteert niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.

14.3 Alle trainers in dienst van/werkzaam voor CommUnik, hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

 

15. OVERIGE:

15.1 Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2007. Zij gelden totdat wijziging van deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven en doen wij de opdrachtgevers uiterlijk tegelijk met het afsprakenoverzicht toekomen.

 

Contactgegevens

T  0162 - 51 12 01

E  info@communik.nl